Văn hóa doanh nghiệp

VIPECONS luôn nhận thức rõ và đặc biệt coi trọng các giá trị mềm, trong đó văn hóa doanh nghiệp là yếu tố xuyên suốt, đã trở thành yêu cầu khách quan và tất yếu để đảm bảo sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

Xây dựng một môi trường làm việc và một cộng đồng nghề nghiệp văn minh, năng động, gắn kết, giàu bản sắc và nhân văn là mục tiêu VIPECONS hướng tới và sẽ là nơi mỗi cán bộ nhân viên trong Công ty cùng mong muốn chung tay vun đắp, cống hiến và phát triển.

Với sự quan tâm và đề cao của Ban lãnh đạo Công ty, công tác Văn hóa Doanh nghiệp đã và đang được tích cực thực hiện tại VIPECONS với hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia, hưởng ứng của CBCNV trong các hoạt động. Một số nội dung chính được quan tâm thúc đẩy trong công tác Văn hóa Doanh nghiệp tại VIPECONS như: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm về văn hóa doanh nghiệp; bám sát thực hiện các tôn chỉ về giá trị cốt lõi trong hoạt động nghề nghiệp, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu; tăng cường nề nếp công sở; gắn VHDN với công tác đào tạo; nâng cao đời sống văn hóa – thể thao, tinh thần của người lao động…

Cùng với việc hội nhập, giao lưu với những nền văn hóa, phong tục đa dạng của mỗi vùng miền trên khắp đất nước, VIPECONS sẽ ngày càng hoàn thiện phong phú thêm nền tảng Văn hóa Doanh nghiệp vững chắc, làm động lực cho tương lai phát triển của Công ty.