Ứng tuyển Online

Các ứng viên nhập các thông tin bên dưới để hoàn thành hồ sơ ứng tuyển. Công ty sẽ liên hệ với những ứng viên có CV phù hợp để phỏng vấn.

  Họ và tên*

  Năm sinh*

  Nơi sinh*

  Giới tính*

  Tình trạng hôn nhân*

  Địa chỉ email*

  Số điện thoại*

  Địa chỉ thường trú*

  Địa chỉ liên lạc*

  Trình độ học vấn*

  Chuyên ngành*

  Vị trí ứng tuyển*

  Chứng chỉ ngoại ngữ*

  Mô tả ngắn kinh nghiệm làm việc*

  Gửi CV đính kèm (dung lượng nhỏ hơn 10MB)*